Stacks Image 183
ברוך כפכפי 1905 - 1926

נולד בשנת 1905 בקובנא, ליטא.
עלה לארץ עם יתר בני המשפחה בשנת 1925.
זכור כתלמיד חכם ומבריק אשר ניבאו לו גדולות ונצורות.
נפטר מדלקת ריאות בתל אביב בשנת 1926 כשהוא בן 21.

המשך...
 עמוד 1 / 1